/

Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΑΚΕ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Δ.Σ. 23-4-2014.

Αθήνα, 23 Απριλίου 2014

Χριστός Ανέστη -  Χρόνια Πολλά με υγεία σε όλους τους συναδέλφους
και τις οικογένειές σας.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
          Στα πλαίσια της ενημέρωσης των συναδέλφων, σε σχέση με θέματα Διοικητικού Συμβουλίου παραθέτω ορισμένες από τις Αποφάσεις που έλαβε το Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ  το τελευταίο διάστημα και αφορούν όλους μας.

·        Απόφαση 18334 – Οικονομικά Αποτελέσματα 2013
Το Δ.Σ. ενέκρινε τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα της ΕΥΔΑΠ σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα εταιρικής χρήσης 2013, καθώς και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας.  Σύμφωνα με αυτά τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στα 78 εκατ. ευρώ από 52 εκατ. ευρώ το 2012 σημειώνοντας αύξηση 51,4%.  Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 336 εκατ. ευρώ από 353 εκατ. ευρώ το 2012.  Η ΕΥΔΑΠ παρουσιάζει σημαντική αύξηση της ταμειακής ρευστότητας που φτάνει σήμερα τα 332  εκατ. ευρώ, ενώ εξοφλήθηκε το σύνολο των τραπεζικών δανείων, λόγω της είσπραξης μέρους των μακροχρόνιων ληξιπροθέσμων οφειλών από το Ελληνικό Δημόσιο και τους ΟΤΑ.

·        Απόφαση 18335 – Διανομή μερίσματος
Εγκρίθηκε από το Δ.Σ. η πρόταση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, της διανομής μερίσματος, για τη χρήση 2013, ύψους 38.340.000 €, δηλαδή μέρισμα ίσο με 0,36€/μετοχή.  Το συνολικό διανεμόμενο ποσό προς τους μετόχους της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου και του αποθεματικού, θα ανέλθει στα 40,5 εκατ. ευρώ, (0,38 €/μετοχή).  Καταψήφισα τη συγκεκριμένη πρόταση, θεωρώντας ότι προς το συμφέρον της Εταιρείας θα ήταν η διανομή του υποχρεωτικού από το Νόμο και όχι του αυξημένου μερίσματος.

·        Απόφαση 18346 – Έγκριση χορήγησης διατακτικών τροφής για όλο το προσωπικό της ΕΥΔΑΠ για το 2014
Η Απόφαση αυτή αφορά την έγκριση χορήγησης διατακτικών τροφής για όλους τους συναδέλφους προκειμένου να καλυφθούν γεύματα ημερήσιας αξίας έξι ευρώ (6,00 €) για πενήντα (50) ημέρες ανά εργαζόμενο, έπειτα από σχετική εισήγηση της Διοίκησης προς το Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ.  Ήδη οι διατακτικές, έχουν διανεμηθεί στο σύνολο των εργαζομένων.  Η συγκεκριμένη Απόφαση αποτιμήθηκε θετικά από όλους τους συναδέλφους καθώς ήρθε στην πιο δύσκολη οικονομική περίοδο που βιώνουμε λόγω των αλλεπάλληλων περικοπών των αποδοχών μας.  Το Δ.Σ. της Εταιρείας καθώς και οι Εκπρόσωποι των Εργαζομένων, θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προς την ίδια κατεύθυνση.  Οι μόνοι που δεν έλαβαν τις διατακτικές τροφής είναι οι συνάδελφοι που εργάζονται με 8μηνες συμβάσεις.  Θα πρέπει η Διοίκηση να διευθετήσει άμεσα το συγκεκριμένο θέμα.

·        Απόφαση 18331 – Έγκριση ανανέωσης του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου των εργαζομένων
Το ΔΣ αποφάσισε την ανανέωση του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Ζωής – Υγείας των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ, στην Ασφαλιστική Εταιρεία «Alico Metlife», για την ασφαλιστική περίοδο 1.3.2014 έως 28.2.2015, με έκπτωση 18%,  με τους ίδιους όρους ασφάλισης όπως ισχύουν κατά την 28.2.2014. 

·        Απόφαση 18339 – Διαγωνισμός για την προμήθεια παστεριωμένου γάλακτος
Με την Απόφαση αυτή το Δ.Σ. απορρίπτει όλες τις προσφορές που κατατέθηκαν για το συγκεκριμένο διαγωνισμό, σύμφωνα με τους λόγους που αναφέρονται στο Πρακτικό της Επιτροπής Προμηθειών και εγκρίνει την επανάληψη του διαγωνισμού μετά από επανεξέταση των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών.  Επισημαίνω ότι έχουν αναφερθεί παράπονα από συναδέλφους για καθυστερήσεις στη διανομή του γάλακτος, σε ορισμένους εργασιακούς χώρους. Η διανομή θα πρέπει να γίνεται στα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα.

·        Απόφαση 18360 – Έγκριση πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ, 155 ατόμων
Με την απόφαση αυτή, εγκρίνεται η πρόσληψη 155 ατόμων (50 καταμετρητές, 80 εργάτες και 25 οδηγοί) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας.  Οι νέοι συνάδελφοι, που θα προσληφθούν μέσω ΑΣΕΠ, θα καλύψουν μέρος των μεγάλων αναγκών της Εταιρείας σε τομείς που έχει παρατηρηθεί σημαντική μείωση του προσωπικού. 

·        Απόφαση 18351 – Χορήγηση επιδόματος λουτροθεραπείας
Τη χορήγηση του επιδόματος λουτροθεραπείας για το έτος 2014 στους ασφαλισμένους στην υγειονομική περίθαλψη της ΕΥΔΑΠ (εργαζόμενους, συνταξιούχους και προστατευόμενα μέλη τους) αποφάσισε το Δ.Σ.

·        Απόφαση 18337 – Διαγραφή δανείου Ελληνικού Δημοσίου
Μετά από επιτυχείς διαπραγματεύσεις, διαγράφηκε δάνειο της ΕΥΔΑΠ απο το Ελληνικό Δημόσιο, που είχε ληφθεί το 1925, ποσού 3.142.574,73 €.  Το ποσό αυτό αποτυπώνεται θετικά στα οικονομικά αποτελέσματα της ΕΥΔΑΠ.

·        Απόφαση 18330 – Διαγραφή οφειλών Ασύλου Ανιάτων
Σε συνέχεια του κοινωνικού προγράμματος που έχει θέσει σε εφαρμογή η ΕΥΔΑΠ για τη στήριξη όχι μόνο των ευπαθών ομάδων αλλά και ιδρυμάτων και φορέων με κοινωνικό έργο, το ΔΣ της ΕΥΔΑΠ αποφάσισε τη διαγραφή οφειλών για λογαριασμούς ύδρευσης ύψους 7.198 €, του Ασύλου Ανιάτων.  Πρόκειται για ένα φιλανθρωπικό, μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που λειτουργεί κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, περιθάλποντας σήμερα 200 ασθενείς από όλη την Ελλάδα, που πάσχουν από βαριά, ανίατα νοσήματα.

·        Απόφαση 18333
Το Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ, εξουσιοδότησε το μέλος του κ. Ιωάννη Χονδρόγιαννο για την υπογραφή των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2013, λόγω αδυναμίας του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. κ. Ευάγγελου Παλαιολόγου να υπογράψει τις παραπάνω Οικονομικές Καταστάσεις, εξαιτίας ανειλημμένων υποχρεώσεων και  απουσίας του από τις Συνεδριάσεις του Δ.Σ.

Τέλος σας ενημερώνω ότι στις 30.4.2014 και ώρα 11.00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΥΔΑΠ.
Για τις Αποφάσεις του Δ.Σ. που αφορούν τεχνικά θέματα καθώς και για όλες τις υπόλοιπες εξελίξεις, θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

,